སྙིང་སྡུག་ཆོས་སྐྱིད་མར།

བུ་མོའི་ཞལ་རས་དུང་གི་ཟླ་བ་འདྲ། ། མུན་པའི་ནང་ལས་འོད་ཟེར་ཤར་དོ་བཟུམ། ། སྐར་ཆེན་སྐར་ཆུང་ཟིལ་གྱིས་གནོན་བཞིན་དུ། ། འཛམ་གླིང་སྨན་ཆུང་ཡོད་ཚད་དབང་མེདཔ་བཟོ། ། བུ་མོའི་མིག་ཏོ་ལྡུམ་རྭའི་མེ་ཏོག་འདྲ། ། མངར་བའི་དྲི་བཟང་ཕྱོགས་བཅུར་ཁྱབ་སོང་ནུག ། རྐང་དྲུག་བུང་བ་རྒྱང་ལས་འཁོར་དོ་བཟུམ། ། འཛམ་གླིང་སྟག་ཤར་ཡོད་ཚད་ཁྱོད་ལུ་ཆགས། ། བུ་མོའི་ཡ་མཆུ་མ་མཆུ་བལ་ལས་འཇམ། ། ཀུན་དགའི་ཚལ་ནང་ཟེའུ་འབྲུ་ངོམས་དོ་བཟུམ། ། …